Plan pracy ZST-E

 

Plan pracy ZST-E w Skawinie na rok szkolny 2017/2018

 

 

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Sposób sprawdzenia realizacji zadania

 

I

 

Podejmować działania dotyczące doskonalenia nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy szkoły w obszarze dydaktycznym i wychowawczym.

 

1.      Zebrać informacje dotyczące potrzeb nauczycieli w zakresie form i tematów doskonalenia w obszarze dotyczącym zarówno dydaktyki, jak i wychowania.

 

IX 2017r.

 

wicedyrektor

M. Wojtanowska

 

kontrola dokum.

 

 

2.      Udzielać w miarę możliwości wsparcia nauczycielom biorącym udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego w tym nauczycielom podejmującym studia podyplomowe oraz uczestniczącym w kursach kwalifikacyjnych lub umożliwiających uzyskanie kwalifikacji egzaminatora.

 

cały rok

 

Dyrekcja

 

kontrola dokumentacji, obserwacje

 

 

3.      Sprawować nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań powierzonym opiekunom stażu nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

cały rok

 

Dyrekcja

 

kontrola dokumentacji, obserwacje

 

 

4.      Współpracować z ośrodkami metodycznymi i innymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

 

cały rok

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

5.      Inspirować i mobilizować nauczycieli do tworzenia własnych programów oraz podejmowania eksperymentów.

 

cały rok

 

Dyrektor

 

kontrola dokum.

 

 

6.      Mobilizować nauczycieli do podnoszenia kompetencji w zakresie stosowania i wykorzystania nowoczesnych metod i technologii ze szczególnym uwzględnieniem e – technologii oraz aktywne uczestnictwo w kursach organizowanych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

cały rok

Dyrektor

kontrola dokum.

 

7.      Podnosić kompetencje nauczycieli w ramach WDN-u oraz stwarzać atmosferę sprzyjającą dzieleniu się wiedzą.

 

cały rok

Dyrektor, lider WDN-u, nauczyciele

obserwacje

 

 

 

8.      Zorganizować szkolenia dotyczące problemów określonych w priorytetach MEN-u na rok szkolny 2017/2018 oraz zgłaszanych przez nauczycieli.

 

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

II

Doskonalić funkcjonowanie w praktyce wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

1.      Zapewnić indywidualne doradztwo nauczycielom o krótkim stażu pracy w zakresie oceniania wiedzy, umiejętności oraz zachowania uczniów.

 

cały rok

 

wicedyrektor

M. Wojtanowska

 

hospitacje opiekunów stażu i indywidualne rozmowy

 

 

2.      W dalszym ciągu doskonalić  stosowane w szkole szczegółowe warunki i sposoby oceniania, uwzględniając  w szczególności:

a)      systematyczność i różnorodność form oceniania,

b)      wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen, 

c)      stosowanie pełnej skali ocen,

 

cały rok

zespoły przedmiotowe

kontrola dokum.

 

 

3.          Zapoznać uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, zasadami oceniania i sposobami sprawdzania wiadomości.

 

IX 2017r.

 

nauczyciele, wychowawcy

 

kontrola dokumentacji

 

 

4.      W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania dostosować wymagania edukacyjne do opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

cały rok

 

nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

5.      Wdrażać wnioski wynikające z diagnozy na wejściu, mierzenia osiągnięć uczniów oraz analizy przyrostu wiedzy.

 

cały rok

 

nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

6.      W ramach nadzoru pedagogicznego zwracać uwagę na przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych warunków i sposobów oceniania oraz klasyfikowania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania.

cały rok

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

obserwacje lekcji, kontrola dokum.

 

 

 

III

Doskonalić formy pracy z uczniami i słuchaczami  pod kątem podnoszenia jakości pracy szkoły oraz zapewnienia im wszechstronnego rozwoju niezbędnego do funkcjonowania w rzeczywistości pozaszkolnej.

1.      Podejmować działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych oraz monitorować sposób realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego i w zawodach.

 

cały rok

 

Dyrekcja

 

hospitacja

 

 

2.      Korzystać ze wsparcia w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych oraz partnerstwa wiedzy.

 

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

obserwacja

 

3.      Upowszechniać wśród nauczycieli bieżące informacje o egzaminie maturalnym i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kontrolować znajomość standardów egzaminacyjnych i podstawy programowej.

 

na bieżąco

 

Dyrekcja

 

kontrola dokum.

 

 

4.      Informować uczniów i rodziców oraz słuchaczy o organizacji i przebiegu egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz monitorować skuteczność podjętych w tym celu działań.

 

cały rok

 

Dyrekcja,  wychowawcy, nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

5.      W ramach badania wyników nauczania sprawdzać kompetencje kluczowe w tym kompetencje dotyczące egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie tak, aby wnioski  z badań pozwalały dostrzegać i uzupełniać braki w wiadomościach oraz umiejętnościach uczniów i słuchaczy.

 

cały rok

 

nauczyciele w ramach prac zespołów przedmiotowych

 

kontrola dokum.

 

 

6.      Organizować próbne egzaminy maturalne oraz próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

kontrola dokum.

 

7.      Dokonać analizy wyników egzaminów zewnętrznych w zakresie umiejętności sprawdzanych na tych egzaminach oraz wdrożyć działania w celu podniesienia skuteczności kształcenia umiejętności najsłabiej opanowanych przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.

 

IX-X 2017r.

 

nauczyciele w ramach prac zespołów przedmiotowych

 

kontrola dokum.

 

 

8.      Dokonać diagnozy stanu wiedzy uczniów klas pierwszych,  a wnioski z niej wykorzystać do pracy w ciągu roku szkolnego.

 

IX 2017r.

 

nauczyciele

 

kontrola dokum.,

hospitacje

 

 

9.      Starać się w miarę możliwości wyrównywać szanse edukacyjne uczniów klas pierwszych.

 

cały rok

 

Dyrekcja,

nauczyciele

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

10.  Zwrócić szczególną uwagę na pracę dydaktyczną i  wychowawczą z uczniami, którzy otrzymali warunkowo promocję do następnej klasy.

 

cały rok

pedagodzy, psycholog, nauczyciele

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

11.  Dostosowywać metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów, w tym zarówno pozwalające na rozwijanie u uczniów zdolnych zainteresowań, jak i uzupełnienie braków u uczniów mających kłopoty w nauce.

 

cały rok

 

nauczyciele

 

kontrola dokum.

hospitacje

 

 

12.  Stosować różnorodne metody i środki dydaktyczne, w tym metody aktywizujące, pracę w grupach, metodę projektu, wykorzystywać również  technologię informacyjną, a także stwarzać atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń, otwartości i aktywnemu udziałowi w zajęciach.

 

cały rok

nauczyciele

kontrola dokum.

hospitacje

 

13.  Rozwijać kompetencje czytelnicze oraz upowszechniać czytelnictwo wśród młodzieży poprzez organizowanie między innymi różnorodnych akcji promocyjnych.

cały rok

nauczyciele, w szczególności nauczyciele bibliotekarze

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

14.  Zwiększyć w miarę możliwości ilość godzin zajęć dydaktycznych przygotowujących do matury i  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

cały rok

 

Dyrekcja

 

kontrola dokum.

 

 

15.  W dalszym ciągu doskonalić umiejętność szczegółowej ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminów zewnętrznych.

 

cały rok

 

nauczyciele w zespołach przedmiotowych

kontrola dokum.

 

 

16.  Systematycznie oceniać bazę techniczną szkoły

i w miarę możliwości podejmować starania o jej uzupełnienie  pod kątem unowocześniania metod pracy z uczniem i zapewnienia im dostępu do nowoczesnych technologii.

 

cały rok

 

Dyrekcja

 

kontrola dokum.

 

 

17.  Zgodnie z opracowanymi planami pracy Zespołów Przedmiotowych organizować zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów.

 

cały rok

 

Dyrekcja,

nauczyciele

 

kontrola dokum., obserwacje

 

 

18.  W dalszym ciągu doskonalić formy pracy z uczniami i słuchaczami niepełnosprawnymi.

 

cały rok

 

 

Dyrekcja,

nauczyciele

kontrola dokum.

 

 

 

 

 

19.  Wspierać uczniów i słuchaczy w ramach doradztwa zawodowego.

 

cały rok

pedagog, doradca zawodowy, wychowawca

kontrola dokum.

 

IV

Zapewnić bezpieczeństwo  w szkole, w tym wzmacniać poczucie bezpieczeństwa uczniów, a także doskonalić sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

 

1.      W dalszym ciągu doskonalić ocenianie zachowania uczniów oraz konsekwentnie, bezstronnie i systematycznie stosować przyjęte zasady oceniania zachowania oraz kary i nagrody przewidziane w Statucie ZST-E.

 

cały rok

 

pedagodzy, psycholog, wychowawcy

 

kontrola dokum.

hospitacje

 

 

2.      Dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole poprzez m.in. kontrolę osób wchodzących na teren ZST-E i sumienne pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych  ze szczególnym  uwzględnieniem toalet i szatni. Podejmować skuteczne działania zapobiegające opuszczaniu przez uczniów terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych oraz niszczeniu przez nich mienia szkoły.

 

cały rok

 

Dyrekcja,

wychowawcy, nauczyciele

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

 

3.      Organizować szkolenia dotyczące ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia zdrowia i życia uczniów.

 

cały rok

Dyrektor, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

kontrola dokum.

 

4.      Zwiększać dyscyplinę szkolną i eliminować agresję wśród uczniów poprzez:

a)      natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji,

b)      wpisywanie do dziennika lekcyjnego każdego regulaminowego postępowania wobec ucznia (kary i pochwały),

c)      prowadzenie dla uczniów zajęć dotyczących sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz związanych z przeciwdziałaniem agresji i przemocy.

 

cały rok

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

pedagodzy, psycholog

 

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

 

 

5.      Wzmocnić współpracę z rodzicami poprzez aktywizowanie ich do uczestnictwa w życiu szkoły oraz określić zasady współpracy wychowawcy z rodzicami i uczniami klas pierwszych.

 

cały rok

IX 2017r.,

 

Dyrektor,

wychowawcy

 

kontrola dokum.

zebrań z rodzicami

 

 

6.      Dobrze rozpoznać sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną uczniów klas pierwszych, poinformować ich o przepisach Statutu, a następnie konsekwentnie i systematycznie je stosować.

 

IX 2017r.

 

wychowawcy, pedagodzy, psycholog

 

kontrola dokum.

 

 

7.      Wspierać uczniów mających problemy zdrowotne, emocjonalne, rodzinne oraz dotyczące funkcjonowania w społeczności szkolnej.

 

cały rok

 

wychowawcy, pedagodzy, psycholog

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

8.      Analizować skuteczność programów wychowawczych  i programów profilaktycznych oraz doskonalić działania pedagogów szkolnych, psychologa oraz wychowawców, a w szczególności ukierunkować ich pracę na realizację szkolnego programu profilaktyki w zakresie zapobiegania uzależnieniom, agresji i przemocy.

cały rok

 

Dyrekcja, pedagodzy, psycholog, wychowawcy

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

9.      Opracować plan profilaktyczno-wychowawczy dla poszczególnych zespołów klasowych.

IX 2017r.

wychowawcy, pedagog, psycholog

kontrola dokum.

 

10.  W rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzystać z pomocy pedagogów szkolnych, psychologa, poradni specjalistycznych, policji, pełnomocnika ds. alkoholizmu i narkomanii, pozostałych nauczycieli oraz realizować zalecenia i wskazówki wydane przez poradnie  w orzecze-niach i opiniach.

 

cały rok

 

wychowawcy, pedagodzy, psycholog

 

kontrola dokum.

 

 

11.  Informować rodziców o ocenie postaw ich dzieci oraz zacieśniać współpracę z nimi, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojawiają się problemy wychowawcze.

 

cały rok

 

wychowawcy

kontrola dokum.

 

12.  Podejmować działania uczulające uczniów na bezpieczne zachowania w internecie oraz uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

 

cały rok

wychowawcy, pedagodzy

kontrola dokum., obserwacja

 

13.  Wzmocnić działania wychowawcze zmierzające  do zmniejszenia nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów poprzez:

a)      systematyczne kontrolowanie frekwencji,

b)      rozpoznawanie przyczyn nieobecności i podejmowanie środków zaradczych,

c)      skuteczną współpracę z rodzicami w tym zakresie.

Podjąć także działania w celu zmniejszenia ilości spóźnień.

 

cały rok

 

wychowawcy, pedagodzy, psycholog

 

kontrola dokum.

 

 

14.  Promować kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia, a także w dalszym ciągu podejmować działania motywujące uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach wychowania fizycznego.

 

 

 

cały rok

 

wychowawcy,

nauczyciele wychowania fizycznego

kontrola dokum.

obserwacje

 

V

W ramach wzmacniania roli szkoły kłaść nacisk

na kształtowanie pozytywnych postaw, wartości i autorytetów oraz mobilizować uczniów do wszechstronnego rozwoju swojej osobowości i budowania samoświadomości.

 

1.      W pracy wychowawczej ukazywać pożądane postawy, a także oprzeć się na współpracy z rodziną oraz na cenionych przez wszystkich autorytetach i wartościach, takich jak patriotyzm, szacunek do drugiej osoby, uczciwość, wzajemne zaufanie oraz poszanowanie praw człowieka.

 

cały rok

 

pedagodzy, psycholog, wychowawcy,

nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

2.      Upowszechniać informacje o pozytywnych działaniach uczniów, stawiając ich za wzór do naśladowania całej społeczności szkolnej.

 

cały rok

 

wychowawcy

 

kontrola dokum.

 

 

3.      Wykorzystywać informacje o sukcesach absolwentów do motywowania uczniów do rzetelnej pracy.

 

cały rok

 

wychowawcy

kontrola dokum.

 

4.      Kształtować postawę obywatelską  i patriotyczną uczniów poprzez ich udział w uroczystościach szkolnych, związanych ze świętami państwowymi i rocznicami oraz uczestnictwo  w konkursach, wycieczkach i innych formach promujących znaczące postacie, zjawiska, wydarzenia i miejsca.

 

cały rok

wicedyrektor

M. Wojtanowska

 

kontrola dokum.

 

 

5.      Stworzyć szkolny plan wycieczek przedmiotowych i turystycznych, uwzględniając walory edukacyjne oraz turystyczne regionu oraz potrzeby uczniów różnych typów szkół Zespołu. Motywować uczniów do udziału w nich.

 

IX 2017r.

wicedyrektor

M. Wojtanowska

 

kontrola dokum.

 

 

6.      Angażować, w miarę możliwości, wszystkich uczniów do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

 

cały rok

 

wychowawcy, nauczyciele

kontrola dokum.

obserwacja

 

7.      Pogłębiać więź uczniów ze swoim środowiskiem i regionem, szczególnie poprzez udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych oraz innych formach aktywności organizowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu.

 

cały rok

 

wychowawcy, nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

8.      Wdrażać uczniów do pracy na rzecz innych i pracy społecznej, zwłaszcza w ramach:

·         akcji społecznych, zwłaszcza związanych z pomocą dla potrzebujących w ramach działalności charytatywnej i wolontariatu,

·         samorządu szkolnego i samorządu słuchaczy,

·         szkolnego koła PCK, PTTK,

·         samopomocy koleżeńskiej.

 

cały rok

 

wychowawcy,

pedagodzy, psycholog,

opiekunowie kół,

nauczyciele

 

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

9.      Kontynuować wymianę i współpracę uczniów ZST-E z młodzieżą  z zaprzyjaźnionych szkół w Polsce  i za granicą.

 

cały rok

 

wicedyrektor

M. Wojtanowska

 

kontrola dokum.

 

 

10.  Wyrażać uznanie dla uczniów za działalność społeczną w szkole i poza nią.

 

na bieżąco

 

wychowawcy

 

kontrola dokum.

 

 

11.  Doskonalić formy pracy z uczniami zdolnymi, mobilizować ich do szerszego udziału w olimpiadach i konkursach oraz organizować konkursy międzyszkolne, pozwalające pokazać wiedzę i umiejętności młodzieży poza szkołą.

 

cały rok

 

nauczyciele

 

kontrola dokum.

obserwacje

 

 

VI

Podnosić poziom znajomości prawa oświatowego przez nauczycieli oraz wdrażać nowe przepisy prawne

1.      Informować nauczycieli o zmianach dotyczących prawa oświatowego oraz uczulić na stosowanie w praktyce nowych przepisów prawnych.

 

cały rok

Dyrektor

 

kontrola dokum.

 

 

2.      Wprowadzać do Statutu ZST-E  i innych dokumentów   ZST-E zmiany wynikające z nowych przepisów prawnych

cały rok

Zespół Redakcyjny

 

kontrola dokum.

 

 

3.      Kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej i ochrony danych osobowych.

 

na bieżąco

 

Dyrektor

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

VII

Podejmować działania promujące szkołę  w środowisku lokalnym oraz rozwijać współpracę z instytucjami wspierającymi pracę Zespołu.

 

1.      W dalszym ciągu dbać o różnorodność form promocji szkoły (np. Dni Otwarte, strona internetowa, plakaty, konkursy z udziałem gimnazjalistów, informacje w prasie), tak aby z ofertą edukacyjną ZST-E dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

 

cały rok

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum.

 

 

2.      Zainteresować ofertą edukacyjną szkoły uczniów gimnazjum poprzez zapraszanie ich na lekcje otwarte, zajęcia sportowe oraz do udziału w konkursach.

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

 

3.      W dalszym ciągu podejmować działania prezentujące szkołę społeczności lokalnej poprzez udział uczniów w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.

 

na bieżąco

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum. obserwacja

 

 

4.      Współpracować z lokalnymi organizacjami w celu tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, podejmować także w tym celu współpracę z absolwentami.

 

cały rok

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum. obserwacja

 

 

5.      Zacieśniać współpracę z lokalnymi pracodawcami oraz angażować ich w proces dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

cały rok

 

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

VIII

Przeprowadzać ewaluację w wybranych obszarach zgodnie z potrzebami szkoły.

1.        Określić obszary ewaluacji pod kątem podnoszenia jakości pracy szkoły oraz rozpoznania ewentualnych problemów szkoły w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania.

 

IX 2017r.

 

Dyrekcja

 

kontrola dokum.

 

 

2.        Powołać zespół ds. ewaluacji.

 

IX 2017r.

Dyrekcja

kontrola dokum.

 

3.        Wnioski z ewaluacji wykorzystać w dalszej pracy szkoły.

 

VI 2018r.

Dyrekcja,

zespół ds. ewaluacji

kontrola dokum.

obserwacja

 

 

IX

Wdrażać nową podstawę programową dotyczącą kształcenia ogólnego i zawodowego

1.      Wspierać nauczycieli w przygotowaniu potrzebnych materiałów dydaktycznych.

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele bibliotekarze, przewodniczący zespołów przedmiotowych

obserwacja

 

2.      Monitorować realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego i w zawodach w klasie pierwszej Szkoły Branżowej I-go Stopnia.

 

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

kontrola dokum.

 

 

 

3.      Analizować podstawę programową do kształcenia ogólnego i w zawodach dla Szkoły Branżowej I-go Stopnia pod kątem wyboru podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

 

VI 2018r.

Dyrekcja, nauczyciele

kontrola dokum.

 

 

 

4.      W miarę możliwości dopasować bazę technodydaktyczną pod kątem wprowadzania zmian związanych z wymaganiami programowymi reformy.

 

cały rok

Dyrekcja

kontrola dokum.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl