Edukacyjna Wartość Dodana

 

Absolwencie gimnazjum - wybierz dobrą szkołę – przyjdź do ZST-E w Skawinie!

Już wkrótce potencjalni absolwenci gimnazjów będą podejmować decyzję o wyborze szkoły, w której będą

kontynuować swoją edukację już na kolejnym poziomie. Wybór naszego technikum da im w przyszłości szansę nie

 tylko na pozytywny wynik egzaminu maturalnego, który otworzy przed nimi drzwi wyższych uczelni, ale  będą mogli

również dodatkowo zdobyć tytuł technika, co ma niebagatelne znaczenie na dzisiejszym, niezwykle trudnym dla

ludzi młodych, rynku pracy. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół  Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie jest

elastycznie i nowocześnie dostosowywana do wymagań tego rynku.

Co może najlepiej przekonać kandydata do wyboru tej szkoły? Zachęcamy do zapoznania się z

obiektywnym obrazem placówki kreowanym przez metodę EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej. Wyniki

egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, w której uczyli się na danym etapie

edukacyjnym, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć. Potrzebujemy zatem dobrej miary postępu

poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala

wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej Jest to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć

wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów

osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Użycie metody edukacyjnej wartości

dodanej umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na postępach uczniów w danym

cyklu nauczania. Stosując te wskaźniki można się przekonać, że nasza szkoła ma wśród techników w powiecie

najwyższe EWD z matematyki, języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. Metoda edukacyjnej wartości

dodanej (EWD) pozwala zmierzyć efektywność nauczania, czyli ocenić w jakim stopniu uczniowie są

wspomagani w rozwoju swego potencjału przez szkołę. Na wyniki EWD mają wpływ czynniki indywidualne

uczniów, środowiskowe i szkolne.

W 2013 roku zdawalność matematyki w ZSTE wynosiła 83% i była o 2% wyższa niż średnia w Polsce.

Średni wynik egzaminu (49%) był również wyższy od średniego wyniku o 5% (43%). Zdawalność matematyki jako

przedmiotu obowiązkowego od 2010 roku w niektórych klasach wynosiła ponad 90%.Wyniki EWD za okres

2010-2013 są również zadawalające. W 2011 roku wskaźniki EWD pozwoliły umieścić ZSTE w pierwszej ćwiartce

wykresu (szkoła sukcesu), co oznacza duży przyrost wiedzy i wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Interpretacja

trzyletnich wskaźników efektywności nauczania (2011-2013) umieszcza ZSTE w centrum wykresu – szkoła

neutralna.

Analiza porównawcza EWD za okres 2011-2013 z innymi technikami w powiecie daje ZSTE najlepszą pozycję na

wykresie. Analizując wskaźniki EWD z matematyki, wyniki matury i pozycję szkoły można uznać, że efektywność

nauczania matematyki jest zdecydowanie dobra.

Bardzo dobrą pozycję zajmuje szkoła, jeśli chodzi o EWD z języka polskiego.

W latach 2010 – 2012 oraz w 2013 zajmuje nieprzerwanie miejsce w czwartej ćwiartce wykresu /z tendencją

wzrastającą/, czyli jest szkołą sukcesu. W ubiegłym roku wszyscy absolwenci technikum, w 100%,  zdali maturę z

języka polskiego, osiągając wyniki wyższe niż młodzież w Małopolsce. Również osiągnięcia uczniów z lat

poprzednich zasługują na uznanie: 2011r – 98%, 2012r. -95% zdawalności.

Jeśli absolwenci gimnazjów zamierzają podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, to

zapraszamy do podjęcia nauki w  ZST-E w Skawinie i sądzimy, że analiza wskaźników EWD przekona ich o

sluszności dokonanego wyboru.

 

Dodatkowe, szczegółowe informacje można wyszukać na stronie: http://ewd.edu.pl/

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl