Nasze atuty

Planując rozwój szkoły stawiamy na mocne strony placówki, tj.:

1. Długoletnią tradycję szkoły w środowisku (od 1925r).

2. Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych dla tego typu szkół.

3. Szeroką ofertę profili/zawodów, aktualizowaną i dostosowywaną do potrzeb i możliwości uczniów,

wynikającą z oczekiwań środowiska i lokalnego rynku pracy.

4. Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kursów i zajęć

dodatkowych dla uczniów oraz na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

5. Bogatą ofertę kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zgodną z potrzebami uczniów.
 
6. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektów unijnych rozwijające kompetencje kluczowe

i zainteresowania uczniów oraz kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji.

7. Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów.
 
8. Wypracowane narzędzia do analizy umiejętności „na wstępie” oraz wyników

egzaminów maturalnych i zawodowych.

9. Wymianę międzynarodową uczniów.

10. Organizację imprez, konkursów i uroczystości o zasięgu gminnym i powiatowym.

11. Uczestnictwo w zewnętrznych olimpiadach, konkursach, imprezach.

12. Innowacyjny program wychowawczy spójny z programem edukacyjnym szkoły.

13. Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.

14. Wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy.

15. Elastyczną kadrę pedagogiczną systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje.

16. Kursy, warsztaty, szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.

17. Współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką (z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

organami bezpieczeństwa, pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki).
 
18. Współpracę w ramach praktyk uczniowskich z bankami, urzędami skarbowymi, wiodącymi firmami

handlowymi i produkcyjnymi, Podkrakowską Izbą Gospodarczą, Skawińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców.

19. Współpracę z instytucjami w zakresie kształcenia uczniów (OKE, Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracodawcy).

20. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

wspierającego działania szkoły.

21. Współpracę z gimnazjami z terenu MiG Skawina.
 
22. Ośrodek egzaminacyjny dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

23. Wyposażenie pracowni w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną.

24. Monitoring obiektów szkolnych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl