Staże CKZ

ZAKOŃCZENIE STAŻU  - dokumentacja .... INFO

Wszyscy uczniowie, którzy zakończyli staż u pracodawcy proszeni są o zgłoszenie się w celu wypełnienia wniosku o wypłatę wynagrodzenia

w szkole w sekretariacie uczniowskim (u mgr inż. W. Lewandowskiej) z następującymi dokumentami

  1. wypełnionym i podpisanym przez właściwe osoby Dziennikiem stażu.
  2. wypełnionym i podpisanym przez właściwe osoby Certyfikatem odbycia stażu.
  3. kserokopią umowy rachunku bankowego lub oświadczeniem potwierdzającym przynależność konta bankowego do osoby wskazanej we wniosku o wypłatę środków

 

UWAGA: - oświadczenie wg wzoru:

Oświadczam, że jestem właścicielem konta bankowego o

numerze:………………………………………..……… w  banku ……………………………………………… /nazwa banku/

 

 …………………..                             …………………………………………………….

Miejscowość. Data                            czytelny podpis właściciela rachunku bankowego

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl