Technik rachunkowości

Technikum (nowy zawód):

zawód: technik rachunkowości ( branża: ekonomiczno - administracyjna - EKA)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

K2 - EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

język angielski, geografia/matematyka (do wyboru)

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika rachunkowości

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.

3. Profesjonalną obsługę urządzeń biurowych.

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, firmy,

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzieTECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji na wszystkich stanowiskach pracy w małych i dużych podmiotach gospodarczych, na których potrzebna jest podstawowa wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości, ekonomiki i finansów;

- podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- statystyka i analiza finansowa

- podstawy prawne

- podstawy ekonomiczne

- prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

- planowanie i organizacja działalności gospodarczej

- rachunkowość finansowa

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- pracownia ekonomiczna

- kadry i płace

- pracownia  sprawozdawczość i analizy finansowej

- prowadzenie ksiąg rachunkowych

- sporządzanie sprawozdań finansowych 

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obliczania podatków;

2) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i rozliczania wynagrodzeń;

3) gospodarowania zasobami rzeczowymi 

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej

5) prowadzenia gospodarki finansowej

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl