Technik rachunkowości

Technikum (nowy zawód):

zawód: technik rachunkowości ( branża: ekonomiczno - administracyjna - EKA)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

2) sporządzania dokumentacji kadrowej;

3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

8) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

K2 - EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) organizowania i prowadzenia rachunkowości firmy;

2) ewidencjonowania operacji gospodarczych (prowadzenia ksiąg handlowych, obsługi programów finansowo - księgowych);

3) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;

4) wyceniania składników aktywów i pasywów (bilansu firmy);

5) ustalania wyniku finansowego (zysk/strata);

6) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

7) prowadzenia analizy finansowej prowadzonej działalności gospodarczej

8) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

PERSPEKTYWA PRACY:

- działy księgowości we wszystkich podmiotach gospodarczych ( w każym przedsiębiorstwie jest dział księgowości) - informacja o zyskach i stratach (efektach działalności gospodarczej

- biura rachunkowe, urzędy skarbowe, banki

- praca jako księgowi,  jako specjaliści ds. finansów, ds. kadr i płac (zawody deficytowe - pracownicy poszukiwani na rynku)

  

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

język angielski, matematyka

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika rachunkowości

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną (w zakresie obsługi księgowej firmy).

3. Profesjonalną obsługę programów finansowo - księgowych i kadrowo- płacowych

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, działy księgowości, biura rachunkowe

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzieTECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji na wszystkich stanowiskach pracy w małych i dużych podmiotach gospodarczych, na których potrzebna jest podstawowa wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości  i finansów; 

- podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

- uzupełnić kwalifikacje i zostać biegłym rewidentem;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- statystyka i analiza finansowa

- podstawy prawne

- podstawy ekonomiczne

- kadry i płace

- rachunkowość finansowa

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (z wykorzystanie programów kadrowo - płacowych)

- pracownia  sprawozdawczość i analizy finansowej

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (z wykorzystaniem programów finansowo - księgowych)

- sporządzanie sprawozdań finansowych 

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obliczania podatków;

2) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i rozliczania wynagrodzeń (programy płacowe)

3) gospodarowania zasobami rzeczowymi 

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej (pełna księgowość, programy finansowo - księgowe)

5) prowadzenia gospodarki finansowej

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl