Regulamin rekrutacji 2017/2018

SZKOLNE ZASADY  REKRUTACJI

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

w roku szkolnym 2017/ 2018

 

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

w roku szkolnym 2017/2018

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 7)
 • Zarządzenie Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.
   w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy
  I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.
 • Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły.

    § 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a) opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,

b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

e) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
 1. wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 3. tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

§ 2

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
 1. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 3. osiągnięcia ucznia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii    i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

-  celujący           -   18 pkt

-  bardzo dobry   -   17 pkt

-  dobry               -   14 pkt

-  dostateczny      -    8 pkt

-  dopuszczający -     2 pkt

5. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

         a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się
po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje
się po 2 punkty;

         b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje
się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

         c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje
się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

         d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje
się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje
się po 13 punkty, dostatecznym - przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym - przyznaje
się po 2 punkty.

5.1 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, ceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przelicza się na punkty jak w ust. 5.

5.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

-  celujący            -  20 pkt

-  bardzo dobry    -   18 pkt

-  dobry                -   13 pkt

-  dostateczny       -    8 pkt

-  dopuszczający  -    2 pkt

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt. 2 litera c można otrzymać:

a)   za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

c)    za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

- na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty

- na szczeblu krajowym - 3 punkty

- na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty

- na szczeblu powiatowym - 1 punkt

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  -  3 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednakowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym
że maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.

9.   W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10.  Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

 • do Technikum w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik:  

                   - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka

 • do Technikum w zawodzie technik informatyk :

 - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka

 • do Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk:

           - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia

 • do Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

                     - język polski, historia, matematyka, zajęcia techniczne

§ 3

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie:

 

Data

Rodzaj czynności

od 24 kwietnia   do
12 czerwca 2017 r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 czerwca do
27 czerwca 2017 r.

do  godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 kwietnia do           27 czerwca 2017 r.

do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły            i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

30 czerwca  2017

godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 30 czerwca 2017 r.
 od godz. 12.00

do 3 lipca 2017 r. do godz.15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku

złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 5 lipca 2017

 

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

7 lipca  2017

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

                                             REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 lipca  do

18 lipca 2017 r.

  do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 lipca do

2 sierpnia 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

 

4 sierpnia 2017 r.,

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

od 4 sierpnia 2017 r.
od godz. 12.00

do 8 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

do 21 sierpnia 2017 r.

do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

28 sierpnia 2017 r.

 

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie krakow.e-omikron.pl W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

§ 4

1. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-   wyniki egzaminu gimnazjalnego;

-   wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału tej szkoły;

-  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

-  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 5

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

d) zaświadczenie/ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 
o których mowa w § 2 ust. 6, lit.b, c.

e) zaświadczenie o posiadaniu praktyki zawodowej w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia, (umowę o praktykę należy donieść do dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki
w szkole),

f) dwa zdjęcia.

Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwołania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl