Statut ZSTE w Skawinie

 

 

STATUT SZKOŁY
 

 

   Statut

 

 

 

Program Rozwoju Szkoły na lata 2010-2016 -Technikum

 

 

 

Program Rozwoju Szkoły na lata 2010-2016 - ZSZ

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

  1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „Zespole”, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.
  2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „Ośrodku”, należy przez to rozumieć Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skawinie.
  3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „uczniach”, należy przez to rozumieć uczniów szkół określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-b .
  4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „słuchaczach”, należy przez to rozumieć osoby dorosłe niepodlegające obowiązkowi nauki i kształcące się w szkołach określonych  w § 5 ust. 1, pkt 2-3.
  5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „młodocianych”, należy przez to rozumieć młodocianych pracowników kształcących się w Ośrodku.
  6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „słuchaczach Ośrodka”, należy przez to rozumieć osoby dorosłe niepodlegające obowiązkowi nauki i kształcące się w Ośrodku........................

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl