Technik ekonomista

 

Technikum - zawód: technik ekonomista

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - AU.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

K2 - AU. 36. Prowadzenie rachunkowości.

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- język angielski - realizowany od klasy pierwszej

- geografia - realizowana  od klasy drugiej

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika ekonomisty

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.

3. Profesjonalną obsługę urządzeń biurowych.

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, firmy,

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK EKONOMISTA:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji na wszystkich stanowiskach pracy w małych i dużych podmiotach gospodarczych, na których potrzebna jest podstawowa wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości, ekonomiki i finansów;

- podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- statystyka

- podstawy prawne

- podstawy ekonomiczne

- planowanie i organizacja działalności gospodarczej

- rachunkowość

- sprawozdawczość i analiza finansowa

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- techniki biurowej 

- pracownia ekonomiczna

- pracownia rachunkowości 

- pracownia  sprawozdawczość i analizy finansowej

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  6 tygodni (2 tyg = 80g w klasie II i 4tyg = 160g w klasie III)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl