Technik elektryk

 

Technikum - zawód: technik elektryk

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - E.E 05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

K2 - EE. 26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka - realizowana od klasy pierwszej

- fizyka realizowana  od drugiej klasy

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektryka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK ELEKTRYK:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- pelektrotechnika i elektronika

- instalacje elektryczne

- maszyny elektryczne

- urządzenia elektryczne

- użytkowanie instalacji elektrycznych

- obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

- działalność gospodarcza w branży elektrycznej

- język obcy w branży eletrycznej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- rysunek techniczny

- pomiary elektryczne i elektroniczne

- montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

- montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

-- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  64tygodni (4tyg = 160g w klasie III)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl