Technik elektryk

 

Technikum:

zawód: technik elektryk (branża elektroenergetyczna - ELE)

  • (4 letnie na podbudowie gimnazjum)
  • (5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

K2 - ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2. wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji;

3. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

4. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

5. eksploatowania instalacji elektrycznych; eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych;

6. instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;

7. stosowania i dobierania, jak również instalowania środków ochrony przeciwporażeniowej;

8. uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);

9. instalowania elementów i instalacji inteligentnego domu;

10. uruchamiania prostych układów sterowania PLC.

 

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

  • - przedsiębiorstwach energetyki zawodowej;
  • - przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
  • - pionach głównego energetyka;
  • - zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego;
  • - budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych;
  • - biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu;
  • - specjalistycznych placówkach handlowych;
  • - warsztatach naprawczych sprzętu AGD.

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - tylko po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

- matematyka, fizyka

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektryka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK ELEKTRYK:

4 letnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- elektrotechnika i elektronika

- instalacje elektryczne

- maszyny elektryczne

- urządzenia elektryczne

- użytkowanie instalacji elektrycznych

- obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

- działalność gospodarcza w branży elektrycznej (w 4 letnim Technikum)

- język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pomiary elektryczne i elektroniczne

- montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

- montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

-- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 8 tygodni (280g) w trakcie nauki.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl